Quotes

De wetgever wenst de aftrek voor risicokapitaal “te behouden en ook de aanbevelingen van de Europese Commissie te volgen. Hieruit volgt dat het systeem van de aftrek […] blijft bestaan, maar dat het in aanmerking te nemen risicokapitaal voortaan overeenstemt met de stijging van het eigen vermogen ten opzichte van het voortschrijdend gemiddelde van de vijf voorbije jaren” (MvT bij de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-2864/001, 6). Zie over dit nieuwe systeem en de concrete impact ervan, Fiscoloog van deze week, p. 1.

De laatste Ministerraad vóór Kerstmis heeft in eerste lezing een voorontwerp van wet "houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen" goedgekeurd dat, onder meer, een specifieke antimisbruikbepaling invoert om “double dip”-situaties te vermijden in het kader van de aftrek voor risicokapitaal. Zie Fiscoloog nr. 1549, p. 1 over de vraag hoe deze antimisbruikbepaling er precies uitziet en over de andere, soms verrassende, maatregelen in het voorontwerp.

Naar aanleiding van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof wordt “het tijdelijke regime van de bijzondere liquidatiereserve [uitgebreid] tot vennootschappen waarvan de belaste reserves van aanslagjaar 2012, gelet op de datum van de algemene vergadering van deze vennootschappen, niet in aanmerking kwamen voor de toepassing van het regime van de interne liquidatie” (wetsontwerp “houdende diverse fiscale bepalingen IV”; MvT Parl.St. Kamer 2017-18, nr. 54-2792/001, 17). Over deze uitbreiding en de toepassingsvoorwaarden ervan, zie Fiscoloog nr. 1547, p. 3-4.